Γενικά περι ΤΥΔΕ - ΤΠΔΕ

Ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και ο Τομέας Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών (πρώην Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών) του Ε.Τ.Α.Α. συστήθηκε με τον υπ. αριθ. 3655/2008 Νόμο, Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών και στεγάζεται στην οδό Ηπείρου 64, Τ.Κ. 10439, Αθήνα, στον 5ο όροφο.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Υ.Δ.Ε. και Τ.Π.Δ.Ε. είναι οι εξής (άρθρο 34, Ν. 3655/2008):

Για τη λειτουργία των Τομέων των Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών, η οποία στεγάζεται στο  κτίριο του ΤΥΔΕ επί της οδού Ηπείρου 64 και διαρθρώνεται ως εξής:         

 

α) Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας (Τομέα Δικηγόρων Επαρχιών)

β) Τμήμα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέα Δικαστικών Επιμελητών)

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Παροχών κατανέμονται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας (Τομέα Δικηγόρων Επαρχιών)

αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον Τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

αβ) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα. Η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.

αγ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

αδ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

αε) Η επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν τις παροχές του Τομέα και έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων.

αστ) Η παραλαβή, ο έλεγχος και η απόδοση νοσηλίων ασφαλισμένων, νοσοκομείων, κλινικών και ιατρών.

 

β) Τμήμα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέα Δικαστικών Επιμελητών)

βα Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον Τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

ββ) Η είσπραξη των εσόδων του Τομέα από ασφαλιστικές εισφορές. Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.

βγ) Η εκτύπωση και διακίνηση των ενσήμων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.

βδ) Η ανανέωση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κάθε ασφαλισμένου.

βε) Η έκδοση αποφάσεων παροχών εφάπαξ βοηθήματος, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

βστ) Τήρηση και ενημέρωση μητρώου δικαιούχων.

 

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

γα) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου.

γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γγ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού κάθε Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου.

γδ) Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής.

γε) Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου.

γζ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Ταμείων και Τομέων.

γη) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα κάθε Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

γθ) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.

 

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου

δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.

δβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.

δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.