ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά εγγραφής Ασκούμενων Δικηγόρων και Άμισθων Δικαστικών Επιμελητών

  1. Αίτηση με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Υ. Δ. Ε.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας και σε περίπτωση που διακόψουν την άσκηση θα μας  το γνωρίσουν εγγράφως ή όταν ορκιστούν θα υποβάλλουν πιστοποιητικό του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας τους
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών
  4. Μία (1) φωτογραφίες
  5. Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής με κωδικό πελάτη τον αριθμό 4729100 και κωδικό κατάθεσης το Νο 59
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  7. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
  8. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ
  9. Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα θέλουμε και βεβαίωση από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα η οποία να αναφέρει το συνολικό διάστημα ασφάλισής σας για παροχές υγείας (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), με ημερομηνία έναρξης και λήξης ή διαγραφής, καθώς και τυχόν διαστήματα διακοπής

 

(Σημείωση: Η ασφάλιση των ασκούμενων Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3966/2011)