ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιού

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την ασφάλιση του παιδιού του
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το παιδί δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση εγγραφής του πρώτου έμμεσου μέλους
  5. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
  6. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
  7. Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου και 59,00 ευρώ για την εισφορά εγγραφής παιδιού (147,00 + 59,00 = 206,00 ευρώ) με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθ. Λογαριασμού 040-545907/91) με κωδικό πελάτη τον αριθμό μητρώου του ΤΑΝ και κωδικό κατάθεση το Νο 20

 

(Σημείωση: Αν έχει προηγηθεί η εγγραφή άλλου τέκνου ή εγγραφή συζύγου καταβάλλονται μόνο 59,00 ευρώ)