ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά παράτασης ασφάλισης ενήλικων παιδιών:

  1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 που θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι το παιδί του δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλον φορέα υγείας
  3. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους ή αντίγραφο πτυχίου (για την παράταση ασφάλισης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των πτυχιούχων μετά το 24ο έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους)