ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Για τη χορήγηση του ενιαίου βιβλιαρίου υγείας (νέου τύπου) απαιτούνται:

Άμεσα μέλη:

  1. Ενυπόγραφη αίτηση χορήγησης ενιαίου βιβλιαρίου υγείας (νέου τύπου) στην οποία θα δηλώνεται –πλέον του ονοματεπωνύμου – το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις κατοικίας κι εργασίας του ασφαλισμένου,
  2. μία φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας),
  3. φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.,
  4. φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.,
  5. φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) Α.Δ.Τ.,
  6. υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές εισφορών προς τον Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε. ή οι τυχόν οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία τηρείται κανονικά.

Έμμεσα μέλη

Εκτός από τα 2, 3, 4, 5 του παραπάνω εδαφίου, επιπλέον για τα έμμεσα μέλη απαιτείται:

  1. εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους (άμεσου και έμμεσου μέλους),
  2. (έμμεσα μέλη σύζυγοι) υπεύθυνη δήλωση, ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται αν ο/η σύζυγος του/της ασφαλισμένου/ης εργάζεται και αν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας,
  3. (έμμεσα μέλη τέκνα) υπεύθυνη δήλωση, ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται αν τα τέκνα του ασφαλισμένου εργάζονται και αν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας.