ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά διαγραφής έμμεσων μελών

Τέκνα:

  1.  Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του τέκνου από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.
  2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του τέκνου

(Σε περίπτωση έναρξης εργασίας του τέκνου πριν το 21ο έτος της ηλικίας θα προσκομίζεται και βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το νέο φορέα ασφάλισης)

Σύζυγοι:

  1.  Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του/της συζύγου από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.
  2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του/της συζύγου

(Σε περίπτωση έναρξης εργασίας του/της συζύγου θα προσκομίζεται και βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το νέο φορέα ασφάλισης)

Διαζευγμένοι σύζυγοι:

  1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του/της πρώην συζύγου από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.
  2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του/της πρώην συζύγου
  3. Διαζευκτήριο