ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι με το ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014 καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α' 235)

Δικαιολογητικά επιδόματος μητρότητας

  1. Αίτηση της άμεσα ασφαλισμένης στον Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Υ.Δ.Ε.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
  4. IBAN (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης) 

Η αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού και το επίδομα καταβάλλεται στην ασφαλισμένη εφάπαξ εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα.