ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποδοχή χρημάτων στους κληρονόμους θανόντος ασφαλισμένου

  1.  Αίτηση κοινή των κληρονόμων ή αίτηση καθενός ξεχωριστά
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγυτέρων συγγενών
  4. Διαθήκη (αν υπάρχει)
  5. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης (σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης)
  6. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς, όταν το ποσό υπερβαίνει τα 600,00 ευρώ
  7. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής- αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος, όταν το ποσό υπερβαίνει τα 600,00 ευρώ
  8. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, τότε πληρεξούσιο των πολλών προς τον ένα για την είσπραξη των χρημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό μοιράζεται στους κληρονόμους
  9. IBAN κληρονόμων