ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4321/15 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4336/15

Εκτύπωση

Οι σφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Υ.Δ.Ε.–Τ.Π.Δ.Ε. που έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθμιση του Ν.4321/15 και η οφειλή τους είναι έως 5.000 € (ή που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη ρύθμισης για οφειλή έως 5.000 € ) μπορούν να απαλλαγούν από το προβλεπόμενο επιτόκιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ